Σκοπός της συσταθείσας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «Αθήνα καλεί Αθήνα» είναι: η ανάπτυξη συνεργειών στο κοινωνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό επίπεδο & δεσμών μεταξύ πόλεων που φέρουν την επωνυμία «Αθήνα » σε παγκόσμια κλίμακα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό και εν κατακλείδι, να συνεργάζεται με ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τα εργαστήριά τους (ερευνητικά και μη).