Στις 30 Ιουνίου 2017, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τις Σχολές και τα Εργαστήρια του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.