FINANCIAL


Balance Sheet for December 31st 2022

Detailed Balance Sheet of 2022

READ MORE

Balance Sheet for December 31st 2021

Detailed Balance Sheet of 2021

READ MORE

Balance Sheet for December 31st 2020

Detailed Balance Sheet of 2020

READ MORE

Balance Sheet for December 31st 2019

Detailed Balance Sheet of 2019

READ MORE

Balance Sheet for December 31st 2018

Detailed Balance Sheet of 2018

READ MORE