Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να :

  • Σχεδιάζει Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων, Βιωματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, όπως σεμινάρια, εργαστήρια, μακροχρόνια προγράμματα σπουδών, μάθηση από απόσταση, μέσω διαδικτύου κ.α., προς ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στην εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων και την ανάπτυξη της φαινομενολογικής προσέγγισης.
  • Συνεργάζεται με Εθνικούς και Διεθνείς Κρατικούς Οργανισμούς, Μορφωτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επαγγελματικούς Φορείς, Οργανώσεις, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ιδιωτικές ανά την υφήλιο, με στόχο την οργάνωση και εκτέλεση κοινών προγραμμάτων και ευρύτερων συνεργειών, όπως: Η δημιουργία on line (εξ αποστάσεως) «Διεθνούς Παναθηναϊκού Πανεπιστημίου» κατανέμοντας τις έδρες των τμημάτων του στις διάφορες «Αθήνες» του κόσμου, και η Ανάπτυξη – Εδραίωση ενός θεσμού Παναθηναϊκών Ολυμπιάδων Γνώσης και Πολιτισμού στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα με σημαντικό εκπαιδευτικό και οικονομικό περιεχόμενο.
  • Διαμορφώνει ειδικά διαπανεπιστημιακά – εργαστηριακά προγράμματα στοχεύοντας στην έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε Πολιτισμό – Τουρισμό, με συνέργειες ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Συστήνει, οργανώνει και υποστηρίζει ανοικτά διεπαγγελματικά Δίκτυα με στόχο την προαγωγή και την εξέλιξη ενός ενιαίου δικτύου προώθησης ελληνικών προϊόντων προστιθέμενης διατροφικής αξίας. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία θα έχουν μία κοινή ετικέτα προώθησης, πρέπει να έχουν μια μονοσήμαντη σχέση με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και με την εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών των ανθρώπων.
  • Διεξάγει επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και επαγγελματικού «know-how» με έμφαση στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
  • Πιστοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί μέσω κάποιου ελληνικού ΑΕΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και καταρτίζει συμβούλους και λειτουργούς συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας.
  • Συνιστά κοινοπραξίες, ή συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
  • Συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή συναφή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες.
  • Ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.